1. Gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen
  2. De beste verzekeringen
  3. Hulp bij schade
  4. Binnen 5 minuten aangevraagd

In onze Dienstenwijzer leggen we graag uit wie wij zijn, wat we voor u kunnen doen en wat u van ons mag verwachten.

ONS KANTOOR

Wij zijn een onafhankelijk kantoor en hebben geen productieafspraken met verzekeraars. Geen enkel financiële aanbieder heeft een aandeel in welke vorm dan ook in ons bedrijf. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag bereikbaar en wel van 09:00 uur tot 18:00 uur. In noodgevallen kunt u altijd contact opnemen met de alarmcentrale. Het nummer van de alarmcentrale vindt u op het polisblad.

Wij zijn een aangesloten bemiddelaar van Voogd & Voogd C.V. Via de volmacht van Voogd & Voogd hebben wij toegang tot alle belangrijke en toonaagevende verzekeringsmaatschappijen. Wij maken gebruik van de ICT oplossingen Voogd & Voogd B.V. Het inacsseren van premies, de afhandeling van schades en het opmaken van polissen loopt volledig via de ICT diensten van Voogd & Voogd.

Het kan zijn dat wij bepaalde verzekeringen van u niet via Voogd & Voogd onderbrengen. De verzekeraar waar wij uw verzekeringen onderbrengen zal de premies rechtstreeks bij u in rekening brengen. 

ONZE WERKZAAMHEDEN

Wij adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen. Het is bij ons mogelijk om verzekeringen af te sluiten zonder advies (execution only).

ONZE BELONING

Voor onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen ontvangen wij een doorlopende provisie. De hoogte varieert per product maar ligt tussen de 1 en 27,5%.

ONZE KLACHTENPROCEDURE

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Ook wij kunnen fouten maken en die kunnen ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst aan ons kenbaar te maken. Als wij uw klacht niet naar wens kunnen oplossen verzoeken wij u uw klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) postbus 93257 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Het KiFiD is digitaal te bereiken via www.kfid.nl of [email protected]. Aan de behandeling van uw klacht door het KiFiD zijn voor u geen kosten verbonden.

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374 2509 AJ den Haag, telefoon 0900-2001201. De Autoriteit Persoonsgegevens is digitaal te bereiken via ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl of [email protected].

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN (AFM)

De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. SoepelVerzekerd.nl staat als Koets/Welboren Financieel Adviseurs BV bij de AFM geregistreerd onder nummer 12046038. Met de vergunning van de AFM mogen wij adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen.

CONTACTINFORMATIE

SoepelVerzekerd.nl: Kruipad 4 1852 RW Heiloo; tel.: 06-22695389; e-mail: [email protected]; website: www.soepelverzekerd.nl. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Via SoepelVerzekerd.nl kunt u verzekeringen met elkaar vergelijken en als u een passende verzekering hebt gevonden, afsluiten. Op het gebruik van onze services, zoals het vergelijken en bemiddelen bij het afsluiten van een verzekering zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

Artikel 1. Definities
1. SoepelVerzekerd.nl: gevestigd in Heiloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68150075.
2. Verzekeraar: de financiële instelling op het gebied van zorg- en schadeverzekeringen waarmee u door bemiddeling van  SoepelVerzekerd.nl een overeenkomst aangaat.
3. Account: de online omgeving die aan u ter beschikking wordt gesteld met als doel verzekeringen af te sluiten, te beheren en in te zien.
4. Algemene Voorwaarden: deze zijn van toepassing op de overeenkomst die u met ons sluit. Dit betreft in principe een bemiddelingsovereenkomst.
5. Dienst/Dienstverlening: de mogelijkheid bestaat om verzekeringen te vergelijken en af te sluiten.
6. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via SoepelVerzekerd.nl gebruik maakt van de geboden dienstverlening.
7. Polisvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen u en de verzekeraar.
8. Product: alle te leveren verzekeringen die via SoepelVerzekerd.nl kunnen worden aangeboden.
9. Website: www.soepelverzekerd.nl.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst tussen ons komt tot stand door gebruik te maken van de website en via onze website een verzekering af   te sluiten. Dit is een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst.
2. Daarnaast komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de verzekeraar. Elke verzekeraar kan voorwaarden stellen aan de totstandkoming van de overeenkomst. Wij hebben echter geen invloed op de voorwaarden en de totstandkoming van de overeenkomst. 
3. Als je via onze website een verzekering afsluit ga je ook akkoord met de polisvoorwaarden van de verzekeraar.
4. Wij zijn uitsluitend een tussenpersoon en helpen slechts bij het afsluiten van de verzekering. Wij dragen geen zorg voor de levering, uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening van de verzekeraar. We zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die de verzekeraar via ozne website doorgeeft.
5. Via onze website sluit u een overeenkomst op afstand. Hierbij horen een aantal wettelijk verplichtingen waar zowel wij als de verzekeraar zich aan moeten houden. Hierbij moet gedacht worden aan informatieplicht en heerroepingsrecht.

Artikel 3. Wat wij doen
1. Onze dienstverlening stelt u in staat om eenvoudig en overzichtelijk verzekeringen te vergelijken en f te sluiten. Wij geven u een objectief overzicht van de mogelijkheden. Via onze website krijgt u de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te voeren. Op basis hievan wordt een overzicht van dekkingen en premies.
2. U bent zelf verantwoordelijk voor datgene wat u invult. Het is soms mogelijk dat wij vooraf gegevens invullen, omdat deze al bij ons bekend zijn maar deze hebben slechts een indicatief karakter. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
3. Wij zijn verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van de verzekering. Wij geven de gegevens die voor het afsluiten van de verzekering noodzakelijk zijn door aan de desbetreffende verzekeraar.

Artikel 4. Prijzen en informatie
1. Het gebruik van onze dienstverlening is geheel kosteloos. Als je een verzekering afsluit ben je enkel de premie van de verzekering verschuldigd en eventuele polis- en aanmeldkosten (auto).
2. We zijn afhankelijk van de verzekeraar voor de juistheid van de getoonde premies.
3. We zijn niet aansprakelijk voor het tonen van kosten en premies waarvan je mag aannemen dat deze kennelijk onjuist zijn. Het gaat om kosten en premies die veel te hoog of te laag zijn.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1.Op de aanvraag van uw verzekering heeft u 14 kalenderdagen bedenktijd vanaf de dag waarop die overeenkomst is aangegaan dan wel, indien dit later is, gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de polis.
2. U dient dit verzoek tot ontbinding te allen tijde rechtstreeks bij ons in te dienen.

Artikel 6. Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens die we van u ontvangen, worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2. We zullen de persoonsgegevens verwerken zoals de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) dit voorschrijft.
3. We zorgen voor een adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. Alles wat u op onze website ziet is het intellectuele eigendom van SoepelVerzekerd.nl en/of verzekeraars. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd en gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van SoepelVerzekerd.nl en/of verzekeraars, behalve in de gevallen dat de wet dit toestaat.
2. Als u informatie stuurt naar SoepelVerzekerd.nl bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering geeft u ons een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om die informatie hiervoor te gebruiken. Dit geldt echter niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk hebt bestempeld.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Soepelverzekerd.nl bemiddelt alleen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de verzekeraar. SoepelVerzekerd.nl is niet verantwoordelijk voor de tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Wij zijn namelijk geen partij bij de overeeenkomst.
2. De totale aansprakelijkheid van SoepelVerzekerd.nl voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen u en SoepelVerzekerd.nl is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van SoepelVerzekerd.nl per gebeurtenis wordt uitgekeerd waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Als de verzekeraar niet overgaat tot uitkeren zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van SoepelVerzekerd.nl met een maximum van euro 500,-- incl. BTW waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
3. Aansprakelijkheid van SoepelVerzekerd.nl voor indirecte schade, daarbij hoort ook gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op SoepelVerzekerd.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
5. Dein dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vevllen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SoepelVerzekerd.nl.

Artikel 9. Duur en beëindiging
De overeenkomst die we met u aangaan duurt zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening. De overeenkomst die bemiddeling tussen u en de verzekeraar inhoudt eindigt op het moment dat alle verplichtingen volgens de bedoelde overeenkomst is voldaan. 

Artikel 10. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. SoepelVerzekerd.nl houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2. De wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten tussen u en SoepelVerzekerd.nl met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging via de website of e-mail.
3. Als u een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kunt u tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tussen u en SoepelVerzekerd.nl ontbinden.

Artikel 11. Slotbepalingen
1. Op de overeenkomst tussen u en SoepelVerzekerd.nl is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover regels van dwingend recht niet anders bepalen, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de bedoelde overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SoepelVerzekerd.nl is gevestigd.
3. Indien een bepaling uit een overeenkomst of uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn (partiële nietigheid) tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en Algemene Voorwaarden aan. SoepelVerzekerd.nl zal samen met u een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt benaderd.